Hakkımızda

Toplumsal hayat içerisinde tarih boyunca değişik nedenlerden dolayı göç olgusu hep var olmuştur. Göç; birçok değişimi ve sorunları beraberinde getiren sosyal bir olgu olarak, irdelenmesi ve işlenmesi gereken önemli bir konu olarak gündemde sürekli yer almaktadır.


Çok çeşitli, çok nedenli ve çok sonuçlu olan göç hareketleri göç etme nedenlerine göre zorunlu ve gönüllü göç, göç edenlerin özelliklerine göre emek ve beyin göçü, son olarak da göç hareketinin yurt içi ve yurt dışına yönelik olmasına yönelik olarak dış göç ve iç göç olarak tasnif edilebilir. Tüm bu göç hareketlerinin nedenleri, sonuçları ve etkileri farklı olabilmekte; hatta iç içe geçebilmektedir.


Göç kavramı ile öncelikle belli bir nüfusun bir bölgeden başka bir yere olan hareketi akla gelmekle birlikte, göç coğrafi bir yer değiştirmeden çok daha kapsamlı ve köklü bir içeriğe sahiptir. Sonuçları itibariyle sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik birçok ögeyi içinde barındırır. Göç, coğrafi mekan değiştirme sürecinin sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi boyutlarıyla toplum yapısını değiştiren nüfus hareketleridir. Bu olay kır, kent ve ülke gibi yerleşim birimleri arasında gerçekleşmektedir. Göç eyleminin gerçekleştiği yerleşim birimleri ister göç alan olsun veya ister göç veren olsun, bu olgunun olumlu veya olumsuz sonuçları ile karşılaşmışlardır. Bununla beraber göç eden insanların, göç ettikleri yerleşim birimlerine uyum sağlama sürecinde yaşadığı zorluklar, birçok problem doğurmuştur. "Hitit Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi"nin amacı; bu bağlamda göç, göçmenlik, mültecilik ve sığınmacılık konularında politik, ekonomik, sosyolojik, kültürel, demografik, hukuksal, tarihsel, edebi, dinsel ve benzeri yönlerden araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler yapmak, eğitim programları düzenlemek, süreli ve süresiz yayın çıkarmak ve ilgili diğer çalışmaları yapmak ve desteklemektir.

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Akkent Kampüsü Akkent 3. Cad. No: 3 Çorum