Yönetmelik

2 Kasım 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30228

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ (HÜGAM) YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hitit Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Göç: Siyasal, toplumsal, ekonomik ya da eğitim gibi herhangi bir nedenle bireylerin ya da toplulukların bulundukları, oturdukları yerleşim yerini bırakarak başka bir yerleşim yerine ya da başka bir ülkeye gitme eylemini,

c) Göçmen: Herhangi bir nedenle göç eden kişiyi,

ç) Merkez: Hitit Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; iç ve dış göç, zincirleme göç, uluslararası göç, göçmenlik, göçmen işçi, sığınmacı, geçici sığınmacı, yabancı, mülteci, diaspora gibi göç ve göçmenlik konularıyla bağlantılı olarak politik, ekonomik, sosyolojik, kültürel, demografik, hukuksal, tarihsel, edebi, dinsel ve benzeri yönlerden araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler yapmak, eğitim programları düzenlemek, süreli ve süresiz yayın çıkarmak ve ilgili diğer çalışmaları yapmak ve desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Türkiye’deki iç göç hareketleri ile yurtdışına göç dinamikleri, Türkiye’ye yönelik dış göç hareketleri ve Türkiye dışında yaşayan Türkiyeli göçmenlere yönelik araştırma ve incelemeler yapmak,

b) Yerel, ulusal ve uluslararası göç hareketlerinin nedenleri, dinamikleri ve mekanizmaları, konu hakkında geliştirilen teorik yaklaşımları ve uygulamaları, göç veren ülkeler/bölgeler, göç alan ülkeler/bölgeler, göçmenlerin uyumu gibi hususlarda araştırmalar gerçekleştirmek,

c) Göçlerin politik, ekonomik, sosyolojik, kültürel, demografik, hukuksal, tarihsel, edebi, dinsel vb. boyutlarını kapsayan konularda araştırma projeleri yürütmek, ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, panel, sempozyum, seminer, çalıştay, sergi ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak,

ç) İç ve dış göç alanlarındaki gelişmeleri izlemek; yerel, ulusal ve uluslararası göç hareketlerini takip etmek, bu alanlardaki gerekli yayın, belge ve bilgileri içeren bir dokümantasyon merkezi ve arşiv oluşturmak,

d) Türkçe ve yabancı dilde basılı, görsel ve elektronik ortamda dergi, bülten, yıllık, kitap gibi yayınlar yapmak,

e) Göç ve göçmenlik sorunları ile ilgili raporlar hazırlamak, kamuoyunu bilgilendirmek,

f) Merkezin çalışma alanıyla ilgili yerel, ulusal ve/veya uluslararası, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla Merkez’in amaçları doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar ve eğitim programları düzenlemek,

g) Göç ve göçmenler konusunda yerel, ulusal ve uluslararası göç araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek sağlamak,

ğ) İç ve uluslararası göç alanlarında bir iletişim ağı kurmak,

h) Göçmenlerin sorunlarını çözmek için organizasyonlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ı) Göçmenlere Türkçe öğretimi konusunda girişimlerde bulunmak,

i) Göçmenlere karşı önyargıların kırılması için göçmen kültürlerinin ve dillerinin tanıtımı konusunda girişimlerde bulunmak,

j) Türkiye’den yurtdışına göç eden göçmenlerle işbirliği yapmak, bulundukları ülkelerde sağladıkları donanımlar çerçevesinde onlar aracılığı ile teknoloji ve bilgi transferi sağlamak, yerli ve ulusal araştırmacılar, girişimciler ve yöneticilerle işbirliği yapmaları için aracı olmak,

k) İlgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

l) Amacıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet ederler. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak,

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve altı üyeden oluşur. Üyeler, Merkezin faaliyet alanları ve/veya yakın alanlarda çalışmaları bulunan Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile en az üç ayda bir Müdür başkanlığında toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına bir yılda üç defa mazeretsiz olarak katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliğine, Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla son verilir.

(5) Üyeliği sona eren üyenin yerine, aynı usulle kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak,

c) Merkezin etkili ve verimli şekilde çalışması için gerekli kararları almak,

ç) Çalışma grupları ve komisyonlar kurmak,

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen sekiz üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Boşalan üyeliklerin yerine, kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişarî niteliktedir.

(3) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak yılın son üç ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır, toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirme, dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından kurum içinden veya dışından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Akkent Kampüsü Akkent 3. Cad. No: 3 Çorum